image

Ratio Publica


Časopis Ratio Publica je oborově zaměřené recenzované periodikum, které publikuje původní vědecké texty zejména z analytické právní a politické filosofie, právní etiky a ústavní teorie.

Základní informace

Recenzní řízení

Všechny texty publikované v časopisu prochází oboustranně anonymním recenzním řízením, v němž jsou hodnoceny z hlediska svého tematického vymezení, odborného a metodologického zázemí, struktury, jazykové a stylistické složky.

Open Access

Časopis vychází dvakrát ročně v tištěné i elektronické podobě a řídí se přístupem open access.


Publikační plán

Články přijímáme neustále. Redakční uzávěrka je však do 28. února pro letní číslo a do 31. srpna pro zimní číslo.

Informace pro autory


Texty zasílejte v elektronické podobě ve formátech .doc nebo .docx na emailovou adresu redakce@ratiopublica.cz

Text musí být napsán v českém, slovenském nebo anglickém jazyce. Autor zasílá redakci jeho plnou i anonymizovanou verzi. Text vždy obsahuje abstrakt, klíčová slova v anglickém jazyce a jazyce rukopisu, v neanonymizované verzi také jméno a afiliaci autora, jakož i emailový kontakt na něj.

V oblasti citací a formálních úprav textu se řiďte citačním manuálem. Podrobnější informace o publikačním procesu naleznete v dokumentu Publikační řád.

Časopis Ratio Publica má zřízené následující sekce:

1.

Stať


Jedná se o původní, ucelený text, který prezentuje originální výsledky výzkumu a v předložené jazykové verzi doposud nebyl publikován. Řeší výzkumnou otázku, případně kriticky hodnotí a komentuje teorii jiného autora. Musí obsahovat poznámkový aparát, abstrakt i seznam klíčových slov. Nesmí mít pouze informativní nebo popularizační charakter. Doporučený rozsah článku činí 45.000 až 70.000 znaků včetně mezer.2.

Diskuzní příspěvek

Jedná se o dosud nepublikovaný, původní, ucelený text, který reaguje na text jiného autora, jenž byl publikován v časopise Ratio Publica. V předložené jazykové verzi nebyl doposud publikován. Diskuzní příspěvek se musí vymezovat vůči výzkumné otázce, způsobu jejího řešení, jakož i související argumentaci obsažené v textu, na který reaguje. Měl by čtenáři předkládat komplexní rozbor, nesmí mít charakter pouhé glosy, komentáře, souboru dílčích poznámek. Musí obsahovat poznámkový aparát, abstrakt i seznam klíčových slov. Doporučený rozsah diskuzního příspěvku činí 30.000 až 70.000 znaků včetně mezer.

3.

Recenzní esej

Jedná se o dosud nepublikovaný, původní, ucelený text, který prezentuje, komplexně rozebírá a kriticky hodnotí vědeckou monografii jiného autora. V předložené jazykové verzi nebyl dosud publikován. Nesmí mít charakter pouhého shrnutí obsahu monografie. Naopak většina recenzní eseje musí představovat polemiku s autorem monografie, případně její hodnocení. Musí obsahovat poznámkový aparát, abstrakt i seznam klíčových slov. Doporučený rozsah recenzní eseje činí 30.000 až 70.000 znaků včetně mezer.

Redakce a redakční rada


Předseda: 
JUDr. Martin Hapla, Ph.D.

Výkonný redaktor: 

Mgr. Bc. Linda Tvrdíková

Členové: 
Mgr. et Mgr. Jiří Baroš, Ph.D.
Mgr. Sylvie Bláhová, Ph.D. 
JUDr. Zdeněk Červínek, Ph.D.
doc. Mgr. Pavel Dufek, Ph.D.
doc. Mgr. Marek Káčer, PhD.
doc. JUDr. Pavel Ondřejek, Ph.D.
doc. JUDr. Tomáš Sobek, Ph.D.
JUDr. Michal Šejvl, Ph.D.
JUDr. Zuzana Vikarská, MJur, MPhil, Ph.D.
image


© 2021-2022 Nugis Finem Publishing